اسکندر پادشاه یونان ومقدونیه درزمان هخامنشیان به ایران حمله کرد .


بعداز مرگ اسکندر جانشینان اویعنی سلوکیان فرمانروای ایران شدند .

سلوکیان سعی کردند آداب ورسوم وزبان وخطیونانی رادرایران رواج دهند .

پارت ها به فرماندهی اشک با سلوکیان جنگیدند وحکومت اشکانیان را به وجود آوردند .

اشکانیان ابتدا شهر صددروازه را وسپس تیسفون را پایتخت خود قراردادند .اشکانیان تیسفون را انتخاب کردند زیرا به غرب نزدیک بودودرصورت حمله ی رومی ها با آنان به راحتی مبارزه کنند .

درزمان مهرداد دوم پادشاه اشکانی ایران وسعت زیادی یافت .

علت عمده جنگ رومی ها با ایران علاقه ی رومی ها به ارمنستان وگرفتن آن بود .

کراسوس فرمانده ی رومی با سورنا فرمانده ایرانی جنگید وکراسوس شکست خورد .

پارت ها مهارت زیادی درتیر اندازی واسب سواری داشتند .

حضرت عیسی (ع) درزمان اشکانیان درفلسطین که درتصرف رومیان بود به دنیا آمد .

اشکانیان بارومی ها وقبیله هایی که ازشمال شرق به ایران حمله می کردند می جنگیدند .

پایتخت ساسانیان شهر تیسفون بود . طاق کسری یا ایوان مدائن از کاخ های مشهور دوره ساسانی می باشد . خسروانوشیروان دانشگاه بزرگی درجندی شاپور ساختند . درزمان ساسانیان معماری وسنگ تراشی پیشرفت زیادی کرد .


یکی ازشاهان قدرتمند ساسانی شاپور اول بود که امپراطور روم را اسیر کرد .

دردوره ی ساسانیان مردم به دوطبقه بزرگان ومردم معمولی تقسیم شدند

اشراف ،جنگاوران وروحانیون زردتشتی جزء بزرگان بودند .

کشاورزان وپیشه وران وکارگران جزء مردم معمولی بودند .

مجلس مهستان ازافراد دومجلس خانواده شاهی وبزرگان قبایل تشکیل می شد .

اردشیر دین زرتشت را دین رسمی اعلام کرد .

سه پایه ی اصلی زرتشت گفتار، پندار وکردارنیک وکتاب مقدس آنها اوستا نام دارد.