تئوری گرانش اینشتیندر سال 1915، آلبرت اینشتین، فیزیکدان متولد آلمان، تئوری فضا_زمان_گرانش یا تئوری نسبیت عام را معرفی کرد. تئوری اینشتین طرز فکر دانشمندان به گرانش را به کلی دگرگون کرد. البته این تئوری، قانون نیوتون را رد نکرد بلکه آنرا گسترش داد. در بیشتر موارد، نتیجه ای که از تئوری نسبیت حاصل می شده اند که با نتیجه به دست آمده از قانون نیوتون متفاوت بود. برای مثال، اینشتین از تئوری خود برای اندازه گیری سبقت مداری سیاره عطارد استفاده کردو نتیجه به دست آمده درست برابر با مشاهدات بود. این نخستین آزمون برای تائید تئوری نسبیت عام به حساب آمد. تئوری اینشتین بر اساس دو چیز استوار است بود : اولف ماهیتی به نام فضا_زمان و دوم قانونی که به نام اصل هم ارزی شناخته می شود.