زمین زمین سومین سیاره ی منظومه ی شمسی است که در آن حیات وجود دارد . قطب های منجمد شمال و جنوب، از توده های عظیم یخی تشکیل شده اند. اتمسفر زمین لایه ی نازکی از گازهای نیتروژن، اکسیژن و مقدار کمی آرگون و دی اکسید کربن است.قطر اتمسفر زمین حدود 480 کیلومتر ارتفاع دارد ولی با این حال غلظت گازهای اتمسفر در بخش تحتانی آن و در ارتفاع 16 کیلومتری سطح زمین، بسیار بیشتر از سطوح فوقانی آن است. اغلب تشعشعات کیهانی پیش از رسیدن به سطح زمین ، توسط گازها و بخار آب جوّ زمین به فضای بیرون باز تابانده می شود و فقط نور مفید برای حیات جانداران به سطح زمین می رسد .اتمسفر زمین همچنین با ایجاد اثر گلخانه ای ، مانع فرار گرمای خورشید و افت ناگهانی دما در نقاط تاریک زمین ( شب ) می شود .یکی دیگر از خصوصیات جالب جوّ زمین این است که لایه های مختلف آن همانند آینه ای مات، برخی از امواج الکترومغناطیس ارسالی به آسمان را به طرف زمین بازتابش می دهد .نور سفید خورشید ترکیبی از نورهای مختلف مانند آبی، سبز و قرمز است . از آنجا که اتم های گازی اتمسفر زمین ، فوتون های نوری آبی رنگ را در جوّ می پراکنند ، خورشید را به رنگ زرد و آسمان روز را به رنگ آبی می بینیم. اما به هنگام غروب که نور خورشید مسیر بیشتر را در جوّ پراکنده می شوند . به همین دلیل پرتوهای قرمز بیشتری به چشم ما می رسد و در نتیجه ما آسمان و خورشید غروب را به رنگ نارنجی و سرخ می بینیم.