خو کرده با فغان دل بی حوصله ی ما
ناموس وفا برده زبان گله ی ما

سرشار کنی جام تغافل گنهت نیست
آگه نه ای از نازکی حوصله ی ما

هان اهل نظر وقت وداع دل و دینست
یوسف بخرید، آمد در قافله ی ما

دردا که نسیمی ز گلستان وفا نیست
با شوخ پریشان هوس ده دله ی ما

ما فوج اسیران صف آشفته دلانیم
ها سلسلهء زلف تو ها سلسله ی ما

ره بی خس و خارست مبادا بکف پای
ناسفته بماند گهر آبله ی ما

طالب غزلی سرزده امید که خوبان

بر عشوه نویسند برات صله ی ما
''طالب آملی''