یخچال هایخچال رود خانه ای یخی است. برفها در دره های کوهستانی جمع می شوند و سال به سال روی هم انباشته می شوند و به صورت یخ متراکم در می آیند. این یخ بر اثر فشار نیروی جاذبه به آرامی به طرف پایین حرکت می کند. یخ سطح یخچال شکننده است و بر اثر حرکت بخش زیرین می شکند و شکافدار و کنگره ای شکل می شود. در عصر یخبندان یخچال های بیشتری وجود داشت. این یخچال ها که وزنشان بسیار زیاد بود، همچنان که به طرف پایین حرکت می کردند، باعث عمیقتر و عریضتر شدن دره ها می شدند و آنها را بر اثر فرسایش به شکل نعل اسب در می آوردند. اکنون آن یخچال ها ذوب شده اند ولی دره های نعل اسبی محل عبور آنها را در گذشته نشان می دهند. سنگهایی که به وسیله ی آنها کنده شده اند در زمینهای پست پخش شده اند .